2009-12-07

MAQS Law Firm parengė AB „Lietuvos geležinkeliai“ teisines studijas dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros ir vežėjo santykių tinkamo reglamentavimo ir dėl nepelningos keleivių vežimo veiklos geležinkeliais nuostolių kompensavimo priemonių.

Pirmojoje studijoje „Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir vežėjo santykių reglamentavimas“ buvo analizuotos Europos Sąjungos geležinkelių transporto sektoriaus direktyvos (91/440/EEB , 2001/12/EB, 2001/13/EB , 2001/14/EB) ir su jų įgyvendinimu susijusios praktinės problemos. Studija siekta pateikti siūlymus dėl tinkamo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamų paslaugų teikimo sąlygų, o taip pat viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir vežėjų tarpusavio teisių ir pareigų reglamentavimo. Formuluojant siūlymus remtasi kitų Europos valstybių praktika. Taip pat kartu su šia studija MAQS Law Firm parengė AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešosios geležinkelių infrastruktūros sutarties projektą.

Antrąja studija MAQS Law Firm vertino AB „Lietuvos geležinkeliai“ interesų užtikrinimo priemones, siekiant atlyginti dėl nepelningos keleivių vežimo veiklos vykdymo patiriamus nuostolius. Studijoje buvo analizuojamas Europos Tarybos reglamento 1191/69/EEB, o taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 1370/2007/EB praktinis taikymas Lietuvos Respublikoje, siūlomi AB „Lietuvos geležinkeliai“ interesus labiau tenkinantys nuostolių atlyginimo būdai ir principai.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas Lietuvos Respublikoje ir pagrindinis krovinių ir keleivių vežėjas geležinkeliais Lietuvoje.